Компютърни мрежи и интернет

ТЕСТ

Скала за оценяване:
0% - 20% - Слаб 2
21% 40% - Среден 3
41% - 60% - Добър 4
61% - 80% - Много добър 5
81% - 100% - Отличен 6